Speaker Profile

Xu Wendong

Guangzhou Hanfang Pharmaceutical Co., Ltd.

chief engineer